Kup BILET

Warszawa, Airport Hotel Okęcie + streaming

Kup BILET


1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencjach pod nazwą „Akademia Managera Ochrony Zdrowia” organizowanych przez Medidesk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-570, ul. Władysława Niegolewskiego 17/2.

2. Jeżeli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie wymienione niżej pojęcia pisane z wielkiej litery mają następującej znaczenie:

a. Cennik oznacza obowiązujący cennik uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej konferencja.amoz.edu.pl;

b. Dzień roboczy oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

c. Formularz zgłoszeniowy- oznacza formularz dostępny na stronie internetowej konferencja.amoz.edu.pl za pomocą którego następuje Rejestracja Uczestnika;

d. Konferencja oznacza organizowaną przez Organizatora konferencję, której dotyczy Rejestracja; Więcej informacji o konferencji w tym informacja o terminie, w którym ma się ona odbyć dostępne jest na stronie internetowej pod linkiem konferencja.amoz.edu.pl

e. Organizator oznacza spółkę Medidesk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-570, ul. Władysława Niegolewskiego 17/2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000659580, posiadającą następujące numery identyfikacyjne: NIP 701-065-95-20 oraz REGON 366382110;

f. Potwierdzenie udziału w Konferencji - informacja wysyłana przez Organizatora do Uczestnika oraz Zamawiającego na adresy e-mail wskazane w Formularzu zgłoszeniowym, po uiszczeniu opłaty, kończąca proces Rejestracji;

g. Regulamin oznacza niniejszy regulamin;

h. Rejestracja to proces zgłaszania Uczestnika do udziału w Konferencji;

i. Uczestnik to osoba fizyczna która ma wziąć udział w Konferencji i w odniesieniu do której został wypełniony Formularz zgłoszeniowy;

j. Zamawiający to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji;

k. Partner to osoba fizyczna lub prawna, która na podstawie odrębnych porozumień z Organizatorem uczestniczy w Konferencji; Partnerem konferencji mogą być patroni, współorganizatorzy, media, przedstawiciele branży reklamowej, marketingowej, medycznej lub innych branż, związanych pośrednio lub bezpośrednio z tematyką Konferencji;

l. Sponsor to osoba fizyczna lub prawna, która na podstawie odrębnych porozumień z Organizatorem przekazuje środki finansowe na rzecz Organizatora celem organizacji Konferencji oraz promocji własnej.

ł. Administrator - oznacza spółkę Medidesk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-570, ul. Władysława Niegolewskiego 17/2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000659580, posiadającą następujące numery identyfikacyjne: NIP 701-065-95-20 oraz REGON 366382110

3. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia opłaty stosownie do stawek określonych w Cenniku.

4. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do Uczestników, Partnerów i Sponsorów Konferencji.

5. Związane z Konferencją usługi dotyczące m.in. sprzedaży pakietów promocyjnych, objęcia patronatem, sponsorowania, udostępnienia przestrzeni reklamowej świadczone są na podstawie odrębnych umów zawartych z Organizatorem.

6. Powyższe pojęcia pisane w liczbie pojedynczej odnoszą się także do wyrażeń w liczbie mnogiej, chyba, że co innego wynika bezpośrednio z treści Regulaminu.

7. Odesłania do punktów i liter zawarte w niniejszym Regulaminie odnoszą się do punktów i liter w tym samym paragrafie co odesłanie, chyba że odesłanie wskazuje inny paragraf.


1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty za udział w Konferencji zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku.

2. W zależności od wybranej formy płatności rejestracji można dokonać:
- najpóźniej na 1 (słownie: jeden) dzień roboczy przed planowaną datą rozpoczęcia Konferencji, jeżeli opłata następuje za pomocą szybkiego przelewu online
- najpóźniej na 3 (słownie: trzy) dni robocze przed planowaną datą rozpoczęcia Konferencji, jeżeli opłata następuje za pomocą przelewu tradycyjnego

Rejestracja jest możliwa, o ile wcześniej nie zostanie wykorzystana pula biletów przeznaczona na konkretne wydarzenie o czym organizator będzie informował na stronie internetowej wydarzenia.

3. Jeżeli Rejestracji dokonuje osoba inna niż Uczestnik, Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych informacji. Zamawiający powinien również posiadać udzielone mu przez Uczestnika upoważnienie do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika do ich przetwarzania.

4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem: konferencja.amoz.edu.pl lub https://evenea.pl/pl/wydarzenie/amoz9 oraz dokonanie opłaty.

5. Opłaty można dokonać poprzez system płatności platformy Evenea. Aby otrzymać fakturę VAT za zakupiony bilet należy zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę” oraz podać dane niezbędne do wystawienia faktury. Faktura generowana jest w formie elektronicznej i wysłana w wiadomości mailowej razem z biletem. Faktura będzie dostępna w systemie po zmianie statusu zamówienia na opłacony.

6. Można dokonać płatności również za pomocą faktury pro-forma. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego należy wybrać opcję „Faktura pro-forma” oraz podać niezbędne dane. Dokument zostanie wysłany na wskazany podczas rejestracji adres mailowy. Wygenerowanie faktury pro-forma nie jest jednoznaczne z zakupienie ani rezerwacją biletu. Rezerwacja następuje po zaksięgowaniu płatności na wskazanym na fakturze pro-forma rachunku bankowym. Po zaksięgowaniu płatności na wskazany podczas rejestracji adres mailowy zostanie wysłany bilet oraz faktura.

7. System rezerwacyjny umożliwia dokonanie rejestracji i zakup biletu dla jednej osoby lub biletu zbiorczego od dwóch do dziesięciu osób, uwzględniającego zniżkę za bilet grupowy. Jeżeli Zamawiający lub Uczestnik jest zainteresowany możliwością zakupienia biletu grupowego dla większej niż dwie, liczby osób, wówczas może ubiegać się o dodatkową zniżkę, kierując prośbę o zakup biletu grupowego podając liczbę Uczestników i wysyłając maila na adres konferencja@amoz.edu.pl.

8. Zgłoszenie reklamacji, o której mowa w § 9 Regulaminu nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania się z płatnością opłaty za udział w Konferencji.

1. Cennik wskazuje wysokość opłaty za udział w Konferencji jednej osoby. Opłata zawiera w sobie również cenę ewentualnych materiałów szkoleniowych, o ile takie będą udostępniane przed lub w trakcie Konferencji. Opłata za udział nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca Konferencji, jego zakwaterowania lub wyżywienia ani żadnych innych kosztów.

2. Opłatę za udział uiszcza się za pomocą systemu płatności Evenea, który umożliwia dokonanie opłaty na kilka sposobów:- płatności elektroniczne- tradycyjny przelew

3. Przeliczenie kwot wyrażonych w PLN na EUR dokonywane jest wg średniego kursu EUR ustalonego przez NBP, z dnia poprzedzającego dzień przesłania Formularza zgłoszeniowego do Organizatora.

4. Poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego do Organizatora Zamawiający wyraża zgodę na wysyłkę i otrzymanie faktury VAT oraz faktury pro-forma drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym - faktura VAT po uiszczeniu opłaty za udział w Konferencji jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.

5. Jeżeli po dokonaniu płatności okaże się, że udział Uczestnika w Konferencji jest niemożliwy z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, Organizator wypowiada Zamawiającemu Umowę i niezwłocznie, na zaspokojenie wszelkich roszczeń Zamawiającego, zwraca Zamawiającemu uiszczoną opłatę za udział Uczestnika w Konferencji.

6. Jeżeli opłata za udział w Konferencji nie została uiszczona, a Zamawiający nie wypowiedział lub nie odstąpił od umowy na zasadach określonych w § 8 Regulaminu, Zamawiający pozostaje zobowiązany do zapłaty opłaty w pełnej wysokości niezależnie od faktycznego udziału Uczestnika w Konferencji.

1. Organizator wysyła Potwierdzenie udziału w Konferencji, jeżeli są spełnione następujące warunki:

a. Organizator otrzymał prawidłowo wypełniony Formularza zgłoszeniowy;

b. Organizator otrzymał opłatę za udział w Konferencji w wysokości wskazanej w fakturze pro-forma o której mowa w § 2 pkt. 6 Regulaminu;

c. Limit wolnych miejsc na udział w Konferencji nie jest wyczerpany.

2. Potwierdzenie udziału w Konferencji stanowi oświadczenie o przyjęciu przez Organizatora oferty Zamawiającego na warunkach wynikających z treści Regulaminu, Cennika a także Formularza zgłoszeniowego.

3. Miejscem zawarcia umowy jest Warszawa.

4. Umowa zostaje zawarta w dniu wysyłki Potwierdzenia udziału przez Organizatora i obowiązuje do dnia zakończenia Konferencji.

1. Uczestnik i Zamawiający zobowiązani są zapoznać się oraz przestrzegać Regulaminu.

2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zgłoszonych przez siebie Uczestników. Odpowiedzialność Zamawiającego oraz zgłoszonych przez niego Uczestników wobec Organizatora za szkody wyrządzone Organizatorowi jest solidarna. Dotyczy to również szkód wyrządzonych osobom trzecim, jeżeli do pokrycia tych szkód zobowiązany jest Organizator.

3. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania zgłaszanych przez siebie Uczestników o treści § 13 Regulaminu. Zamawiający zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za ewentualne niezrealizowanie przez Organizatora obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 14 RODO.

4. W trakcie Konferencji Organizator może wykonywać fotografie oraz nagrywać Uczestników, Partnerów i Sponsorów. Uczestnictwo w Konferencji jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, w tym także prelegentów w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz Sponsorów. Osoba, która takiej zgody nie wyraża, zobowiązana jest do poinformowania Organizatora o braku zgody poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: konferencja@amoz.edu.pl, niezwłocznie po dokonaniu Rejestracji lub zakupie biletu.

5. W celu uczestnictwa w Konferencji w trybie on-line (transmisja audio i wideo) Uczestnik powinien kliknąć w link oraz postępować zgodnie z przekazywanymi instrukcjami. Link do udziału w Konferencji zostanie przesłany Uczestnikowi przez Organizatora na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym w Dniu Roboczym poprzedzającym wydarzenie. Link będzie aktywny do terminu Konferencji oraz w trakcie trwania Konferencji.6. Jeżeli Organizator nie dostarczył linku do udziału w Konferencji w terminie określonym w ust. 5 powyżej, konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta wzywa Organizatora do jego dostarczenia. Jeżeli Organizator nie dostarczy treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy.7. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej, jeżeli:a. z oświadczenia Organizatora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lubb. konsument i przedsiębiorca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a przedsiębiorca nie dostarczył ich w tym terminie.8. Uczestnik powinni współpracować z Organizatorem, w rozsądnym zakresie i przy użyciu najmniej uciążliwych środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej (linku z konferencją) z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Uczestnika.9. Uczestnik nie jest uprawniony do rozpowszechniania treści cyfrowych udostępnionych mu przez Organizatora lub ich opracowań w całości lub w części, zarówno w celu zarobkowym jak i niezarobkowym, w tym udostępniać osobom trzecim, chyba, że jest to rozpowszechnianie w ramach dozwolonego użytku osobistego ani do zwielokrotniania treści cyfrowych udostępnianych przez Organizatora w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z tych treści cyfrowych, chyba, że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.10. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w Konferencji w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw osób trzecich. W przypadku korzystania przez Uczestnika z czatu, Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania kultury wypowiedzi

1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, odpowiedzialność Organizatora za szkody, a w szczególności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy albo z tytułu odstąpienia od umowy, wyrządzone Uczestnikom lub Zamawiającym ograniczona jest do:

a. wysokości uiszczonej opłaty za udział danego Uczestnika w Konferencji - w przypadku szkód wyrządzonych danemu Uczestnikowi;

b. wysokości sumy uiszczonych przez Zamawiającego opłat za udział Uczestników w Konferencji - w przypadku szkód wyrządzonych Zamawiającemu.

2. Dotyczy to wszelkich podstaw odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności deliktowej.

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą Uczestników i Zamawiających będących konsumentami.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin prelekcji jak również terminu i miejsca przeprowadzenia Konferencji.

2. Organizator poinformuje Zamawiającego i Uczestnika o zmianach, o których mowa w pkt. 1 za pomocą komunikatów, które będą dostępne na stronie internetowej Konferencji dostępnej pod linkiem konferencja.amoz.edu.pl

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (odwołania Konferencji) w terminie do 1 (słownie: jednego) Dnia Roboczego przed terminem organizacji Konferencji. Organizator nie ma prawa odstąpienia od umowy w części określonej w § 6 Regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (anulowania uczestnictwa) w zakresie dotyczącym poszczególnych uczestników w terminie do 1 (słownie: jednego) Dnia Roboczego przed terminem organizacji Konferencji, jeżeli w trakcie Rejestracji wystąpi błąd systemu komputerowego (np. awaria formularza, która spowoduje błędne naliczenie ceny, itp.). Organizator nie ma prawa odstąpienia od umowy w części określonej w § 6 Regulaminu.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Organizator składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.

6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 5 powyżej nie przysługuje w sytuacji, w której Organizator rozpoczął świadczenie wynikające z umowy za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Organizator przekazał konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie zawarcia umowy na papierze lub innym trwałym nośniku.

1. Do 1 (słownie: jednego) Dnia Roboczego przed terminem organizacji Konferencji, Zamawiający może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Zamawiający może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail konferencja@amoz.edu.pl.

3. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na minimum 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Konferencji, Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Konferencji na rachunek bankowy z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 30 Dni Roboczych od otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu.

4. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na mniej niż 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Konferencji, zwrot uiszczonej opłaty za udział w Konferencji nie przysługuje.

5. Niezależnie od uprawnienia przewidzianego powyżej Zamawiający będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Celem odstąpienia od umowy konsument może skorzystać ze wzoru formularza, którego wzór jest dostępny pod adresem e-mail konferencja@amoz.edu.pl oraz stanowi Załącznik numer 1 (słownie: jeden) do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

1. Administratorzy zapewniają działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że każdy Użytkownik Portalu może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.

2. Administratorzy zapewniają działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.

3. Administratorzy zapewniają jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenia faktu przystąpienia Użytkownika do korzystania z Usług.

4. Administratorzy zastrzegają, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Załączniku do niniejszego Regulaminu

5. Z aktualną informacją o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (pliki cookies), można zapoznać się w Polityce Prywatności.6. Celem skorzystania z Usług, użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratorów: a)przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Opera w wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lub wyższy, z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies; b)posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).

7. Administratorzy nie gwarantują prawidłowego działania systemu teleinformatycznego na urządzeniach przenośnych.

8. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Użytkownikowi przysługuje prawo do rozstrzygania sporów związanych z usługami świadczonymi przez Internet przez Medidesk za pomocą platformy internetowej rozstrzygania sporów (ODR) bez potrzeby występowania na drogę sądową.

1. Administratorzy zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania Portalu bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administratorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania Portalu spowodowane awarią, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.

2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administratorzy mają prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia usług elektronicznych, bez wcześniejszego powiadomienia o tym użytkowników Portalu. W szczególności Administratorzy są uprawnieni do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownikowi Portalu nie przysługują żadne roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia usług elektronicznych przez Administratorów.

3. Administratorzy mają prawo również zaprzestać świadczenia usług elektronicznych w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec któregokolwiek z nich przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu, Administratorzy nie odpowiadają za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

4. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których hiperłącza zostaną zamieszczone w ramach Portalu. Administratorzy zastrzegają, iż nie ma wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje.

1.Zamawiający może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: konferencja@amoz.edu.pl, a także pocztą na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacje mogą byś składane nie później niż 14 dnia po zakończeniu Konferencji.

3. W przypadku złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. wskazanie konferencji, której reklamacja dotyczy;
b. oznaczenie Zamawiającego – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,
c. przedmiot reklamacji,
d. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

5. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania.

6. Organizator może wydłużyć termin wskazany w pkt. 4, nie dotyczy to reklamacji składanych przez konsumentów. Organizator poinformuje o tym składającego informację, wskazując powody wydłużenia terminu. Jednocześnie Organizator wyznacza nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.

1. Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Medidesk Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Władysława Niegolewskiego 17/2, 01-570 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000659580, posiadająca następujące numery identyfikacyjne: NIP 701-065-95-20 oraz REGON 366382110. Adres korespondencyjny: Warszawa, 01-570, ul. Władysława Niegolewskiego 17/2. (dalej w treści niniejszego paragrafu zwana „Administratorem”).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem: iod@medidesk.com.

3. Dane osobowe Zamawiających przetwarzane są w następujących celach Administratora:

a. realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego;

b. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających np. z prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO przez okres wynikających z przepisów regulujących dany obowiązek;

c. marketingowych oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do momentu wniesienia przez Zamawiającego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów lub praw i wolności Zamawiającego, lub o ile pomimo sprzeciwu nie zaistnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Odbiorcami danych osobowych Zamawiających mogą być m.in.:

a. dostawcy płatności elektronicznych, o ile Zamawiający zdecyduje się na płatność za ich pośrednictwem;

b. podmioty zapewniające Administratorowi infrastrukturę informatyczną i sieciową;

c. podmioty zapewniające Administratorowi obsługę księgową;

d. inni podwykonawcy Administratora.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Mogą być również przetwarzane przez podmioty działające poza EOG, które pracują dla Administratora lub dla jednego z jego podwykonawców. W takich przypadkach transfer do państwa trzeciego najczęściej odbywa się na podstawie:

a. decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tj. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r., lub innej decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony;

b. lub jeżeli w tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, dane będę odpowiednio zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul ochrony o jakich mowa w Decyzji Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

6. W celu uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego należy skontaktować się z Administratorem.

7. Zamawiający mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych praw należy kontaktować się z Administratorem.

8. Zamawiający mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przy przetwarzaniu ich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów prawa.

9. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne jest jednak ono niezbędne do realizacji Umowy.

10. Dane osobowe Zamawiających mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Medidesk Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Władysław Niegolewskiego 17/2, 01-570 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000659580, posiadająca następujące numery identyfikacyjne: NIP 701-065-95-20 oraz REGON 366382110. Adres korespondencyjny: Warszawa, 01-570, ul. Władysława Niegolewskiego 17. (dalej w treści niniejszego paragrafu zwana „Administratorem”).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest Zuzanna Łaganowska, BĄKOWSKI Kancelaria Radcowska, ul. Czarnieckiego 86/88 lok. 4, 01-541 Warszawa, e-mail: iod@medidesk.com; tel. 22 22 633 67 66.

3. Dane osobowe Uczestników o ile nie pochodzą bezpośrednio od Uczestników, są udostępniane Administratorowi przez Zamawiającego. W takich wypadkach przetwarzane są następujące kategorie danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

4. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj.:

a. realizacji zawartej przez Administratora z Zamawiającym umowy obejmującej udział Uczestnika w Konferencji organizowanej przez Administratora oraz

b. celów marketingowych i handlowych oraz

c. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie z tej umowy może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego lub do momentu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów lub praw i wolności Uczestnika, lub o ile pomimo sprzeciwu nie zaistnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być m.in.:

a. podmioty zapewniające Administratorowi infrastrukturę informatyczną i sieciową,

b. inni podwykonawcy Administratora.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Mogą być również przetwarzane przez podmioty działające poza EOG, które pracują dla Administratora lub dla jednego z jego podwykonawców. W takich przypadkach transfer do państwa trzeciego najczęściej odbywa się na podstawie:

a. decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tj. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r., lub innej decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony,

b. lub jeżeli w tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, dane będę odpowiednio zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul ochrony o jakich mowa w Decyzji Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

7. W celu uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego należy skontaktować się z Administratorem.

8. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych praw należy kontaktować się z Administratorem

9. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przy przetwarzaniu ich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów prawa.

10. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


(DOTYCZY TYLKO KONSUMENTÓW)


1. Uczestnicy i Zamawiający będący Konsumentami mają możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.

2. Sądem właściwym dla sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Postanowienie to nie dotyczy Uczestników i Zamawiających będących konsumentami.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

4. Organizator poinformuje Zamawiającego i Uczestnika o zmianach o których mowa w pkt. 3 za pomocą poczty elektronicznej na adresy wskazane w Formularzu zgłoszeniowym.

5.W przypadku zaistnienia zmian o których mowa w pkt. 3 Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od uzyskania informacji o zmianie, jednak nie później niż przed dniem rozpoczęcia Konferencji. Zamawiający nie ma prawa odstąpienia od umowy w części określonej w § 6 Regulaminu.

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konferencja@amoz.edu.pl. Oświadczenie powinno wskazywać, że powodem odstąpienia jest zmiana treści Regulaminu. W braku takiego wskazania stosuje się § 8. Regulaminu. Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Szkoleniu na rachunek bankowy z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 14 Dni Roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

7. Treściami cyfrowymi przekazywanymi Zamawiającym i Uczestnikom będącym konsumentami są w szczególności:

a. Formularz rejestracyjny;

b. faktury VAT oraz faktury pro forma;

c. Potwierdzenie udziału w Konferencji oraz

d. Regulamin, o ile Zamawiający zdecyduje się na jego pobranie,

e. dostęp do Konferencja w celu uczestniczenia w niej on-line.

8. Organizator nie wprowadza do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Zamawiający oprogramowania lub danych innych niż wymienione powyżej. Z procesem składania zamówienia związane są typowe zagrożenia dotyczące korzystania z sieci Internet dla celów przekazywania danych. System teleinformatyczny, którym posługuje się Organizator, wykorzystuje zwyczajowo przyjęte na rynku techniki mające na celu zapewnienie Zamawiającemu składanie zamówień w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu.

9. Niezbędnym dla uzyskania dostępu dla treści cyfrowych wymienionych w ust. 7 jest posiadanie:

a. urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet;

b. dostępu do sieci Internet;

c. przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych, z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies;

d. programu zdolnego do otwierania plików w formacie pdf np. Acrobat Reader 9.5 lub nowszy.

10. Treści cyfrowe wymienione w ust. 7 nie są zabezpieczane przed wprowadzaniem zmian. Co do zasady treści te można odtworzyć i zapisać w innym formacie niż ten, w którym wysłał je Organizatora. W wyniku takiego działania treści cyfrowe mogą ulec zmianie, mogą zmienić się także ich właściwości, może także nastąpić utrata części informacji.

11. Regulamin jest dostępny pod linkiem konferencja.amoz.edu.pl/regulamin

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.04.2020 r.

Załącznik 1. OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Załącznik 2. INFORMACJE O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 2

Rejestracja

§ 1

Postanowienia ogólne

§ 3

Uiszczenie opłaty za udział w Konferencji

§ 4

Potwierdzenie udziału w Konferencji

§ 5

Obowiązki Uczestnika lub Zamawiającego

§ 6

Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora

§ 8

Rezygnacja z uczestnictwa

§ 7

Zmiany w programie Konferencji

§ 10

Odpowiedzialność Administratorów

§ 9

Usługi świadczone drogą elektroniczną

§ 12

Klauzula informacyjna dla Zamawiających

§ 11

Reklamacje

§ 13

Klauzula informacyjna dla Uczestników

§ 14

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

§ 15

Postanowienia końcowe

Do wydarzenia pozostało:

Dni
Godzin
Minut
Sekund
Kup BILET
Wróc do strony głównej

Regulamin Konferencji

§ 10

Dodatkowe informacje o usługach świadczonych drogą elektroniczną

Medidesk sp. z o.o. | ul. Władysława Niegolewskiego 17/2 | 01-570 Warszawa
NIP: 701-065-95-20 | KRS: 0000659580
Kapitał zakładowy w wysokości 200.000 zł wpłacony w całości.