Plebiscyt Manager Ochrony Zdrowia

REGULAMIN

§ 1 Informacje ogólne


1. Organizatorem Plebiscytu (w dalszej części regulaminu zamiennie: „Konkurs”) jest Medidesk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Niegolewskiego 17/2, 01-570 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000659580, NIP: 7010659520, REGON: 366382110.

2. Plebiscyt jest wydarzeniem towarzyszącym 9. edycji konferencji Akademia Managera Ochrony Zdrowia (w dalszej części regulaminu zamiennie: „Konferencja”), która odbędzie się w Warszawie, w dniach 18 i 19 kwietnia 2024 r.

3. Regulamin Konferencji Akademia Managera Ochrony Zdrowia stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

4. Plebiscyt adresowany jest do managerów ochrony zdrowia – przychodni, szpitali, centrów medycznych, gabinetów stomatologicznych i klinik medycyny estetycznej – funkcjonujących zarówno w modelu komercyjnym jak i niekomercyjnym.

5. Plebiscyt trwa od 25 stycznia 2024 r. do 18 kwietnia 2024 r.

6. Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu czuwa Sekretarz Kapituły.


§ 2 Cele Plebiscytu


1. Głównym celem Plebiscytu jest zaprezentowanie i nagrodzenie sylwetek managerów ochrony zdrowia, którzy wyróżniając się w swojej codziennej pracy zapewniają ponadprzeciętny poziom obsługi pacjenta i sprawnego funkcjonowania placówki medycznej.

2. W wymiarze merytorycznym zadaniem Plebiscytu jest zdefiniowanie dobrych praktyk w zarządzaniu placówką ochrony zdrowia.

3. W wymiarze społecznym organizacja Plebiscytu ma na celu popularyzację świadomości o roli i znaczeniu managerów w sferze ochrony zdrowia oraz integrację środowiska placówki medycznej i jej otoczenia.


§ 3 Przebieg Plebiscytu


1. Konkurs dzieli się na trzy etapy:

a) etap zgłoszeń od 25 stycznia 2024 r. do 8 marca 2024 r.

b) etap preselekcji od 11 marca 2024 r. do 14 marca 2024 r.

c) etap finałowy od 8 kwietnia 2024 r. do 12 kwietnia 2024 r.

2. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do etapu finałowego - 15 marca 2024 r.

3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród - 18 kwietnia 2024 r.


§ 4 Zgłoszenia do Plebiscytu


1. Zgłoszenia do Plebiscytu może dokonać:

a) manager placówki – we własnym imieniu

b) właściciel lub pracownicy placówki - za zgodą osoby zgłaszanej do Plebiscytu

c) pacjent lub grupa pacjentów – za zgodą osoby zgłaszanej do Plebiscytu

2. Tryb, w jakim dokonywane jest zgłoszenie nie ma wpływu na wynik Plebiscytu.

3. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie dokonuje się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://konferencja.amoz.edu.pl/plebiscyt

4. W przypadkach, o których mowa w § 4, art. 1, pkt b i c, Zgłaszający zobowiązany jest do dołączenia Oświadczenia Zgody.

5. Zgłoszeń kandydatów można dokonywać do 8 marca 2024 r. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.

6. Organizator, w celu zapewnienia zdrowej konkurencji w Plebiscycie dopuszcza możliwość wprowadzenia kategorii nagród w zależności od wielkości podmiotu oraz rodzaju udzielanych świadczeń.


§ 5 Kryteria oceny


1. W etapie, o którym mowa w § 4, art. 2, pkt b (etap preselekcji) oceny, a przez to kwalifikacji do rundy finałowej dokonuje Kapituła, na podstawie formularza zgłoszeniowego.

2. Po zamknięciu etapu zgłoszeń kandydatów Sekretarz Kapituły publikuje na stronie internetowej Plebiscytu listę osób zakwalifikowanych do finału.

3. W etapie, o którym mowa § 4, art. 1, pkt c (etap finałowy) oceny rozszerzonej dokona Kapituła na podstawie oświadczeń i porównywalnych danych pozyskanych, w szczególności na podstawie: ogólnodostępnych opinii pacjentów, testów tajemniczych pacjentów, ankiet wśród zespołu i innych informacji, które mogą mieć wpływ na wynik Konkursu.

4. Po rozstrzygnięciu każdego etapu Sekretarz Kapituły sporządza protokół, który jest jawny dla Uczestników, Zgłaszających i członków Kapituły. Do wiadomości publicznej kierowane są wyniki zbiorcze.

5. Ocenie podlegać będą obszary:

a) skuteczności sprzedażowej i działań managera zmierzających do zwiększenia przychodów placówki

b) funkcjonowania rejestracji medycznej

c) zarządzania personelem placówki, w tym zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, dostępność szkoleń, systemy motywacyjne

d) kompetencji miękkich

e) działań marketingowych

f) opinii wśród pacjentów oraz szeroko rozumianego Patient Experience

g )wdrażania rozwiązań technologicznych, w tym kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem placówek medycznych

h) innowacyjności i nieszablonowych działań adresowanych do pacjentów

6. Członkowie Kapituły dokonują oceny poszczególnych kryteriów w skali 1 – 10, gdzie 1 oznacza wartość najniższą, a 10 – najwyższą.


§ 6 Kapituła Plebiscytu


1. Oceny zgłoszeń dokonuje Kapituła Plebiscytu.

2. W skład Kapituły wchodzą osoby, które swoją codzienną pracą wnoszą istotny wkład w rozwój branży ochrony zdrowia w Polsce.

3. Powołania składu Kapituły dokonuje Przewodniczący, którym jest Organizator lub osoba przez niego wskazana.

4. Pracami Kapituły kieruje Sekretarz, bez prawa głosu.

5. Kapituła może wybrać ze swojego grona Honorowego Przewodniczącego.


§ 7 Wyłonienie Zwycięzcy


1. Wyłonienie zwycięzcy następuje na podstawie porównania ilości punktów uzyskanych przez Uczestników Plebiscytu w etapie finałowym, wynikającej z oceny kapituły (50% wyniku) oraz głosowania internautów (50% wyniku), wg poniższego wzoru: W= ½ * K + ½ * G gdzie W to wynik Plebiscytu, K – punkty Kapituły i G – punkty z głosowania internautów.

2. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczestników takiej samej liczby punktów w wyniku Plebiscytu decydujący głos ma Przewodniczący Kapituły.

3. Członkowie Kapituły zobowiązani są do nieujawniania wyników Plebiscytu do czasu ich oficjalnego ogłoszenia.

4. Nagrody w Plebiscycie przyznawane są za 1 miejsce, w każdej kategorii.

5. Nagrodami w Plebiscycie są statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe od Partnerów Konkursu lub Konferencji.

6. Kapituła w uzasadnionych przypadkach może zdecydować o przyznaniu wyróżnień specjalnych.


§ 6 Klauzula informacyjna dla Uczestnika


1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Medidesk Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Władysław Niegolewskiego 17/2, 01-570 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000659580, posiadająca następujące numery identyfikacyjne: NIP 701-065-95-20 oraz REGON 366382110. Adres korespondencyjny: Warszawa, 01-570, ul. Władysława Niegolewskiego 17. (dalej w treści niniejszego paragrafu zwana „Administratorem”).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest Zuzanna Łaganowska, BĄKOWSKI Kancelaria Radcowska, ul. Czarnieckiego 86/88 lok. 4, 01-541 Warszawa, e-mail: iod@medidesk.com; tel. 22 22 633 67 66.

3. Dane osobowe Uczestników o ile nie pochodzą bezpośrednio od Uczestników, są udostępniane Administratorowi przez Zamawiającego. W takich wypadkach przetwarzane są następujące kategorie danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

4.Dane osobowe Uczestników są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj.:

a. realizacji zawartej przez Administratora z Zamawiającym umowy obejmującej udział Uczestnika w Konferencji i Plebiscycie organizowanych przez Administratora oraz

b. celów marketingowych i handlowych oraz.

c. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie z tej umowy może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego lub do momentu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów lub praw i wolności Uczestnika, lub o ile pomimo sprzeciwu nie zaistnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być m.in.:

a. podmioty zapewniające Administratorowi infrastrukturę informatyczną i sieciową,

b. inni podwykonawcy Administratora.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Mogą być również przetwarzane przez podmioty działające poza EOG, które pracują dla Administratora lub dla jednego z jego podwykonawców. W takich przypadkach transfer do państwa trzeciego najczęściej odbywa się na podstawie:a.decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tj. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r., lub innej decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony,b.lub jeżeli w tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, dane będę odpowiednio zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul ochrony o jakich mowa w Decyzji Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

7.W celu uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego należy skontaktować się z Administratorem.

8. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych praw należy kontaktować się z Administratorem

9. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przy przetwarzaniu ich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów prawa.

10. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


§ 8 Przepisy końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Plebiscytu bez podania przyczyny, najpóźniej do 14 marca 2024 r. Odwołanie Plebiscytu nie rodzi po stronie Uczestnika żadnych roszczeń względem Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu Plebiscytu. O zmianach regulaminu Organizator będzie informował na stronie internetowej Plebiscytu: https://konferencja.amoz.edu.pl/plebiscyt

4. Regulamin wraz z ewentualnymi zmianami dostępny jest na stronie internetowej Plebiscytu: https://konferencja.amoz.edu.pl/plebiscyt

Do finału Plebiscytu pozostało:

Dni
Godzin
Minut
Sekund
Wróc do strony głównej

§ 10

Odpowiedzialność Administratorów

Plebiscyt Manager Ochrony Zdrowia

REGULAMIN

§ 1 Informacje ogólne


1. Organizatorem Plebiscytu (w dalszej części regulaminu zamiennie: „Konkurs”) jest Medidesk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Niegolewskiego 17/2, 01-570 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000659580, NIP: 7010659520, REGON: 366382110.

2. Plebiscyt jest wydarzeniem towarzyszącym 9. edycji konferencji Akademia Managera Ochrony Zdrowia (w dalszej części regulaminu zamiennie: „Konferencja”), która odbędzie się w Warszawie, w dniach 18 i 19 kwietnia 2024 r.

3. Regulamin Konferencji Akademia Managera Ochrony Zdrowia stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

4. Plebiscyt adresowany jest do managerów ochrony zdrowia – przychodni, szpitali, centrów medycznych, gabinetów stomatologicznych i klinik medycyny estetycznej – funkcjonujących zarówno w modelu komercyjnym jak i niekomercyjnym.

5. Plebiscyt trwa od 25 stycznia 2024 r. do 18 kwietnia 2024 r.

6. Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu czuwa Sekretarz Kapituły.


§ 2 Cele Plebiscytu


1. Głównym celem Plebiscytu jest zaprezentowanie i nagrodzenie sylwetek managerów ochrony zdrowia, którzy wyróżniając się w swojej codziennej pracy zapewniają ponadprzeciętny poziom obsługi pacjenta i sprawnego funkcjonowania placówki medycznej.

2. W wymiarze merytorycznym zadaniem Plebiscytu jest zdefiniowanie dobrych praktyk w zarządzaniu placówką ochrony zdrowia.

3. W wymiarze społecznym organizacja Plebiscytu ma na celu popularyzację świadomości o roli i znaczeniu managerów w sferze ochrony zdrowia oraz integrację środowiska placówki medycznej i jej otoczenia.


§ 3 Przebieg Plebiscytu


1. Konkurs dzieli się na trzy etapy:

a) etap zgłoszeń od 25 stycznia 2024 r. do 14 marca 2024 r.

b) etap preselekcji od 15 marca 2024 r. do 26 marca 2024 r.

c) etap finałowy od 26 marca 2024 r. do 17 kwietnia 2024 r.

2. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do etapu finałowego - 27 marca 2024 r.

3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród - 18 kwietnia 2024 r.


§ 4 Zgłoszenia do Plebiscytu


1. Zgłoszenia do Plebiscytu może dokonać:

a) manager placówki – we własnym imieniu

b) właściciel lub pracownicy placówki - za zgodą osoby zgłaszanej do Plebiscytu

c) pacjent lub grupa pacjentów – za zgodą osoby zgłaszanej do Plebiscytu

2. Tryb, w jakim dokonywane jest zgłoszenie nie ma wpływu na wynik Plebiscytu.

3. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie dokonuje się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://konferencja.amoz.edu.pl/plebiscyt

4. W przypadkach, o których mowa w § 4, art. 1, pkt b i c, Zgłaszający zobowiązany jest do dołączenia Oświadczenia Zgody.

5. Zgłoszeń kandydatów można dokonywać do 14 marca 2024 r. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.

6. Organizator, w celu zapewnienia zdrowej konkurencji w Plebiscycie dopuszcza możliwość wprowadzenia kategorii nagród w zależności od wielkości podmiotu oraz rodzaju udzielanych świadczeń.


§ 5 Kryteria oceny


1. W etapie, o którym mowa w § 3, art. 2, pkt b (etap preselekcji) oceny, a przez to kwalifikacji do rundy finałowej dokonuje Kapituła, na podstawie formularza zgłoszeniowego.

2. Po zamknięciu etapu preselekcji Sekretarz Kapituły publikuje na stronie internetowej Plebiscytu listę osób zakwalifikowanych do finału.

3. Osoby zakwalifikowane do finału otrzymują za etap preselekcji punkty w skali od 1 do 3, które odpowiadają kolejności zakwalifikowania do finału, gdzie 3 pkt to wartość najwyższa a 1 pkt najniższa.

3. W etapie, o którym mowa § 4, art. 1, pkt c (etap finałowy) do oceny Kapituły z kapituły z etapu preselekcji zostane dodaną punkty przyznawane na podstawie na podstawie: ogólnodostępnych opinii pacjentów i testów tajemniczego pacjenta.

4. Po rozstrzygnięciu każdego etapu Sekretarz Kapituły sporządza protokół, który jest jawny dla Uczestników, Zgłaszających i członków Kapituły. Do wiadomości publicznej kierowane są wyniki zbiorcze.

5. Ocenie podlegać będą obszary:

a) skuteczności sprzedażowej i działań managera zmierzających do zwiększenia przychodów placówki

b) funkcjonowania rejestracji medycznej

c) zarządzania personelem placówki, w tym zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, dostępność szkoleń, systemy motywacyjne

d) kompetencji miękkich

e) działań marketingowych

f) opinii wśród pacjentów oraz szeroko rozumianego Patient Experience

g )wdrażania rozwiązań technologicznych, w tym kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem placówek medycznych

h) innowacyjności i nieszablonowych działań adresowanych do pacjentów

6. Członkowie Kapituły dokonują oceny poszczególnych kryteriów w skali odpowiadającej ilości zgłoszeń w danej kategorii, przyznając punkty od największego do najmniejszego.


§ 6 Kapituła Plebiscytu


1. Oceny zgłoszeń dokonuje Kapituła Plebiscytu.

2. W skład Kapituły wchodzą osoby, które swoją codzienną pracą wnoszą istotny wkład w rozwój branży ochrony zdrowia w Polsce.

3. Powołania składu Kapituły dokonuje Przewodniczący, którym jest Organizator lub osoba przez niego wskazana.

4. Pracami Kapituły kieruje Sekretarz, bez prawa głosu.

5. Kapituła może wybrać ze swojego grona Honorowego Przewodniczącego.


§ 7 Wyłonienie Zwycięzcy


1. Wyłonienie zwycięzcy następuje na podstawie porównania ilości punktów uzyskanych przez Uczestników Plebiscytu w etapie finałowym, wynikającej z oceny kapituły (50% wyniku) oraz głosowania internautów (50% wyniku), wg poniższego wzoru: W= ½ * K + ½ * G gdzie W to wynik Plebiscytu, K – punkty Kapituły i G – punkty z głosowania internautów.

2. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczestników takiej samej liczby punktów w wyniku Plebiscytu decydujący głos ma Przewodniczący Kapituły.

3. Członkowie Kapituły zobowiązani są do nieujawniania wyników Plebiscytu do czasu ich oficjalnego ogłoszenia.

4. Nagrody w Plebiscycie przyznawane są za 1 miejsce, w każdej kategorii.

5. Nagrodami w Plebiscycie są statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe od Partnerów Konkursu lub Konferencji.

6. Kapituła w uzasadnionych przypadkach może zdecydować o przyznaniu wyróżnień specjalnych.


§ 6 Klauzula informacyjna dla Uczestnika


1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Medidesk Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Władysław Niegolewskiego 17/2, 01-570 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000659580, posiadająca następujące numery identyfikacyjne: NIP 701-065-95-20 oraz REGON 366382110. Adres korespondencyjny: Warszawa, 01-570, ul. Władysława Niegolewskiego 17/2. (dalej w treści niniejszego paragrafu zwana „Administratorem”).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest Zuzanna Łaganowska, BĄKOWSKI Kancelaria Radcowska, ul. Czarnieckiego 86/88 lok. 4, 01-541 Warszawa, e-mail: iod@medidesk.com; tel. 22 22 633 67 66.

3.Dane osobowe Uczestników o ile nie pochodzą bezpośrednio od Uczestników, są udostępniane Administratorowi przez Zamawiającego. W takich wypadkach przetwarzane są następujące kategorie danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

4.Dane osobowe Uczestników są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj.:

a. realizacji zawartej przez Administratora z Zamawiającym umowy obejmującej udział Uczestnika w Konferencji i Plebiscycie organizowanych przez Administratora oraz

b. celów marketingowych i handlowych oraz.

c. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie z tej umowy może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego lub do momentu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów lub praw i wolności Uczestnika, lub o ile pomimo sprzeciwu nie zaistnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być m.in.:

a. podmioty zapewniające Administratorowi infrastrukturę informatyczną i sieciową,

b. inni podwykonawcy Administratora.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Mogą być również przetwarzane przez podmioty działające poza EOG, które pracują dla Administratora lub dla jednego z jego podwykonawców. W takich przypadkach transfer do państwa trzeciego najczęściej odbywa się na podstawie:

a.decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tj. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r., lub innej decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony,

b.lub jeżeli w tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, dane będę odpowiednio zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul ochrony o jakich mowa w Decyzji Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

7. W celu uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego należy skontaktować się z Administratorem.

8. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych praw należy kontaktować się z Administratorem

9. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przy przetwarzaniu ich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów prawa.

10. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


§ 8 Przepisy końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Plebiscytu bez podania przyczyny, najpóźniej do 14 marca 2024 r. Odwołanie Plebiscytu nie rodzi po stronie Uczestnika żadnych roszczeń względem Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu Plebiscytu. O zmianach regulaminu Organizator będzie informował na stronie internetowej Plebiscytu: https://konferencja.amoz.edu.pl/plebiscyt

4. Regulamin wraz z ewentualnymi zmianami dostępny jest na stronie internetowej Plebiscytu: https://konferencja.amoz.edu.pl/plebiscyt

Medidesk sp. z o.o. | ul. Władysława Niegolewskiego 17/2 | 01-570 Warszawa
NIP: 701-065-95-20 | KRS: 0000659580
Kapitał zakładowy w wysokości 200.000 zł wpłacony w całości.